Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ tvarko asmens duomenis

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ L D „NYKŠTUKAS“ INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠAS

ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

 

Laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintų:

 

Už asmens duomenų apsaugą Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ atsakinga sekretorė AURELIJA DANKIENĖ

el. paštas kursenunykstukas@gmail.com

tel. (8 41) 58 16 59

Jeigu asmuo nesutinka su Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ įgalioto asmens, atsakingo už duomenų apsaugą, atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel.: (8 5) 271 2804 / 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Duomenų subjektų teisės:

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) Jūsų teisės:

  • teisė žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą.

ŠIOS TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS Įstatymuose numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas duomenų subjektų teisių gali neįgyvendinti.

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“, juridinio asmens kodas 190083865, buveinės adresas Vydūno g. 9, 81155 Kuršėnai.

Duomenų subjektų prašymai įgyvendinti duomenų subjektų teises

Prašymų formos:

Pasirašytus prašymus galite pateikti adresu Vydūno g. 9, 81155 Kuršėnai.

Elektroniniu parašu pasirašytus prašymus galite pateikti elektroniniu paštu kursenunykstukas@gmail.com arba per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą E. pristatymas.