Lopšelio-darželio savivaldos institucijos yra šios:

 • Lopšelio-darželio taryba;
 • Mokytojų taryba.

Lopšelio darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti mokytojus, tėvus (globėjus) ir vietos bendruomenės narius. Lopšelio-darželio taryba padeda demokratiškai valdyti lopšelį-darželį, spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus.

Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš 9 narių: 3 tėvų (globėjų), nedirbančių lopšelyje-darželyje, 3 lopšelio-darželio mokytojų, 2 lopšelio-darželio aplinkos darbuotojų, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių atstovo. Lopšelio-darželio taryba renkama trejiems metams. Lopšelio-darželio tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės. Lopšelio-darželio direktorius negali būti lopšelio-darželio tarybos nariu.

Narius į lopšelio-darželio tarybą lygiomis dalimis atviru balsavimu renka: tėvus (globėjus) – visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, aplinkos darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių atstovą – Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių sueiga. Nutrūkus lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas šiame punkte nustatyta tvarka.

Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame lopšelio-darželio tarybos posėdyje. Šiame posėdyje išrenkamas lopšelio-darželio tarybos sekretorius.

Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas kviečia lopšelio-darželio tarybos posėdžius. Jei jo nėra, įgaliojimus iš 1 / 3 išrinktų lopšelio-darželio tarybos narių gavęs lopšelio-darželio tarybos narys privalo sušaukti lopšelio-darželio tarybos posėdį, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1 / 3 išrinktų lopšelio-darželio tarybos narių. Kartu su reikalavimu pateikiami svarstytini klausimai. Esant būtinumui, lopšelio-darželio tarybos posėdžius gali inicijuoti ir lopšelio-darželio direktorius. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 / 3 lopšelio-darželio tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Be lopšelio-darželio tarybos narių į posėdį gali būti kviečiamas lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, rėmėjai, vietos ir lopšelio-darželio bendruomenės nariai, nesantys lopšelio-darželio tarybos nariais.

 

Lopšelio-darželio taryba atlieka tokias funkcijas:

 • Vertina lopšelio-darželio vadovo metų veiklos ataskaitą;
 • Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • Pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, Nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarsto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
 • Teikia siūlymų lopšelio-darželis direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • Kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • Išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • Svarsto mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
 • Teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • Svarsto ir kitus lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimus.

Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.

 

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti bei ugdymo kokybei užtikrinti. Ją sudaro, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame Mokytojų tarybos posėdyje. Šiame posėdyje išrenkamas ir Mokytojų tarybos posėdžių sekretorius.

Mokytojų tarybos posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2 / 3 Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Į Mokytojų tarybos posėdį gali būti kviečiami lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokytojų taryba atlieka tokias funkcijas:

 • Aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
 • Svarsto optimalių ugdymo(si) sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;
 • Analizuoja ugdymo planų, veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • Nustato bendrąją vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei jos panaudojimo tvarką;
 • Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią lopšelio-darželio veiklos kryptis ir regiono švietimo nuostatas;
 • Sprendžia ugdytinių sveikatos, ugdymo(si), poilsio, mitybos klausimus;
 • Sprendžia kitus su vaikų ugdymu ir veikla susijusius klausimus;
 • Svarsto ir priima nutarimus teisės aktuose ir Nuostatuose nustatytos kompetencijos klausimais.