Lopšelyje-darželyje veikia trys savivaldos institucijos: lopšelio-darželio tarybamokytojų taryba ir grupių tėvų komitetai.

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš vietos bendruomenės atstovų (mokytojų, ugdytinių tėvų (globėjų), kitų darbuotojų). Už savo veiklą lopšelio-darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio nariams.

Narius į lopšelio-darželio tarybą lygiomis dalimis atviru balsavimu renka: tėvus (globėjus) – visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, aplinkos darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių atstovą – Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių sueiga. Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš 9 narių: 3 tėvų (globėjų), nedirbančių lopšelyje-darželyje, 3 lopšelio-darželio mokytojų, 2 lopšelio-darželio aplinkos darbuotojų, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių atstovo. Lopšelio-darželio taryba renkama trejiems metams. Lopšelio-darželio tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės.

Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame lopšelio-darželio tarybos posėdyje. Šiame posėdyje išrenkamas lopšelio-darželio tarybos sekretorius. Lopšelio-darželio direktorius negali būti lopšelio-darželio tarybos nariu.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis

Živilė Stonkutė – pirmininkė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Edita Žalpytė – sekretorė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Nariai:

 1. Rasa Piežienė, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių atstovė;
 2. Kristina Navickienė, tėvų atstovė;
 3. Ernesta Kybartienė, tėvų atstovė;
 4. Lijana Paulauskaitė, tėvų atstovė;
 5. Rūta Aluzienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 6. Irena Saparienė, virėja, aplinkos darbuotojų atstovė;
 7. Dovilė Narbutienė, mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja, aplinkos darbuotojų atstovė.

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos

 • teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritarti lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarstyti darbo tvarkos taisykles;
 • teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • kolegialiai svarstyti lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • kiekvienais metais vertinti lopšelio-darželio vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikti savo sprendimą dėl ataskaitos lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarstyti kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
 • teikti siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarstyti ir kitus lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimus.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo lopšelyje-darželyje klausimus, svarstyti vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, grupių komplektavimo, ugdomosios veiklos planavimo tvarką;
 • įvertinti lopšelio-darželio veiklos programą,  aptarti ugdymo tvarką, ikimokyklinio ugdymo programos realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;
 • aptarti skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, konsultuotis su sveikatos priežiūros darbuotojais;
 • analizuoti su lopšelyje-darželyje dirbančiais specialistais vaikų sveikatos, ugdymo (si), poilsio, mitybos ir kitus klausimus;
 • rinkti atstovus į lopšelio-darželio tarybą;
 • svarstyti siūlymus dėl mokytojų skatinimo;
 • vertinti lopšelio-darželio administracijos veiklą;
 • analizuoti lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.