IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymas. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. birželio 22 d. Nr. įsak-1180 Vilnius

parsisiųsti PDF formatu

  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo. 2011 m. kovo 1 d. Nr. V-350

parsisiųsti PDF formatu

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93   

parsisiųsti PDF formatu

  • Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas.

parsisiųsti PDF formatu

  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Valstybės žinios, 2011-03-31, Nr. 38-1804)

parsisiųsti PDF formatu

  • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Nr.I-983

parsisiųsti PDF formatu