Logopedės Viktorija ir Marija konsultuoja tėvelius, teikia metodinę pagalbą antradieniais nuo 15.00 iki 17.00 val.
*Dėl kito tėveliams patogaus konsultacinio laiko tartis iš anksto.

Kilusius klausimus logopedėms galite užduoti „Mūsų darželis“ elektroninio dienyno sistemoje ar elektroniniu paštu:

viktorija.dumskiene@kursenunykstukas.lt                                      marija.gedrimiene@kursenunykstukas.lt

 

LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių.
 • Visapusiškai tiria vaiko kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą.
 • Dirba su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, tėvelius, auklėtojus.
Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais bei vaikų tėveliais, juos įveikti.

Vaikų kalba tikrinama rugsėjo mėnesį, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Sausio ir gegužės mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedines pratybas, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje.

Kokie požymiai gali rodyti kalbos sutrikimą?
 • Vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų.
 • Trejų metų vaikas vartoja tik pavienius žodžius, garsus, garsažodžius.
 • Ketverių – penkerių metų vaikas kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai.
 • Penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja.
 • Vaikas mikčioja.
 • Vaikas turi kitų raidos problemų.
Kaip vyksta logopedinės pratybos?
 • Logopedines pratybas vaikai lanko 2 – 3 kartus per savaitę. Pratybos trunka apie 20 – 25 minutes.
 • Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės, laiko suvokimai bei tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai.
 • Logopedinių pratybų metu naudojami įvairūs paveikslėliai, loto, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir t.t. Vaikai žaisdami išmoksta susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Kiekvieną žaidimą galima pritaikyti bet kurio garsiuko mokymui.
Kaip ugdyti vaiko kalbą namuose?
 • Kalbėkite lėtesniu tempu, aiškiai tardami žodžius. Vieną mintį pasakykite vienu sakiniu.
 • Kartokite tuos pačius žodžius vis kitokia forma pvz., „Žiūrėk, čia pupa. Tau reikia pupų?“.
 • Kalbėkite tik gramatiškai taisyklingais žodžiais ir sakiniais, nekartokite vaiko blogai tariamų žodžių.
 • Įvardykite visus savo ir vaiko atliekamus veiksmus, pvz., „Dabar tave apkabinsiu“, „Pilu tau sriubos“, „Netrukus eisime į lauką, tu susidėsi žaislus į dėže, lentyną“.
 • Skatinkite vaiką reaguoti, užduoti klausimų.
 • Palaikykite vaiko norą tarti, kartoti žodelius. Nepatariame sakyti vaikui, kad jis ne taip pasakė. Neverskite kartoti žodžio, kol ištars visus garsus, nebekeis skiemenų ir pan.
 • Žaiskite stalo žaidimus, ugdančius kalbą. Tam tiks „Alias Junior“, „Domino spalvos“, „Abėcėlė tau ir man“, „Žodžių loto“.
 • Pažaiskite žaidimą „Kas ką veikia“. Pamatę kokį nors gyvą padarą – paukštį, vabzdį, drugelį, pasakykite, kaip atrodo, ką veikia, kaip juda. Pvz., varna – didelė, juoda, ji vaikštinėja, dairosi, ieško maisto, lesa, plasnoja, skrenda, karksi.
 • Svarbiausia – maloni, rami, geranoriška aplinka, daug pagyrimų ir paskatinimų už konkretų atliktą darbelį, pakartojimą.
Keletas logopedo pastebėjimų
 • Jeigu vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemų ,,neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
 • Yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus logopedo pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.
 • Kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi.
 • Vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų, todėl nekaltinkite ir nekritikuokite jo, o stenkitės suprasti ir padėti.
 • Girkite vaiką ir neleiskite jam patirti nesėkmių!

Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“

Siekiant  sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai  (2-3 metų) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, lopšelio-darželio bendruomenė, nusprendė prisijungti prie tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“. Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ tęstinis, ilgalaikis, numatomas vykdyti 2020-2022 m. m. Projekto koordinatorė įstaigoje – logopedė Viktorija.

Projekto dalyviai: įstaigą lankantys 2 metų vaikai, taikant kūrybiškus žaidimus, sistemingai mankštins pirštukus, mokysis taisyklingai kvėpuoti, nuolat atliks žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavins girdimąjį suvokimą, smulkiąją ir bendrąją motoriką, žais kūrybinius žaidimus, skatinančius žodinę raišką. Projektą įgyvendina ankstyvojo amžiaus vaikų grupių auklėtojos, logopedės ir meninio ugdymo mokytoja.

Projekto tikslas – remiantis kalbos ugdymo modeliu, vadovaujantis holistinio ugdymo principu, sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3,9 metų) kalbos sutrikimų prevencijai ir ankstyvajam kalbos ugdymui, taikant naujoviškus, kūrybiškus, visuminius metodus.

Projekto eiga:

 1. Bendruomenės supažindinimas su tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą, Laimingas vaikas“ tikslais, uždaviniais, priemonėmis ir veiklomis.
 2. Bendradarbiavimas su pedagogais, kūrybiškų ir naujoviškų visuminių metodų taikymas projektui įgyvendinti.
 3. Pedagogų, tėvų, specialistų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas
 4. Kalbos ugdymo pratybų organizavimas. Kalbos ugdymo modelio įgyvendinimas.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia:

https://sites.google.com/view/pozityvusvaikas/naujienos?authuser=0

https://www.facebook.com/groups/2060927137456136/