Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos specialistų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais žingsneliais link didelio kelio“, kuri parengta vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Įstaigoje taip pat vadovaujamasi įvairiomis pažangiomis praktikomis ir teorijomis:

 • Ugdymo procese taikomi gamtosaugos ir etnokultūros ugdymo metodų elementai (etninis ugdymas pagal gaires „Po tėviškės dangum“);
 • M. Montessori ugdymo metodo grupėse vadovaujamasi M. Montessori metodo pagrindais
 • Sveikatos stiprinimo programų integravimas (Lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojų parengta sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa „Sveikatos šaltinėlis“ 2024-2028 m.„Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos“; „Alkoholio, tabako ir kitus psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“);
 • Socialinio emocinio ugdymo plėtra (Socialinių-emocinių įgūdžių programa „KimochiDramblys.lt programa Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“);
 • Didelis dėmesys skiriamas STEAM inovacijoms – gamtamoksliniam, technologiniam, inžineriniam, matematiniam ir meniniam ugdymuisi;
 • Daug dėmesio skiriama informatinio mąstymo prielaidų plėtojimui;
 • Vadovaujamasi į vaiką orientuoto ugdymo, kontekstinio ugdymosi, tyrinėjimais grindžiamo ugdymosi teorijomis, universalaus dizaino ugdymuisi strategija ir kt.

   Sveikatos stiprinimui, judėjimo poreikio tenkinimui yra organizuojami fizinio lavinimo ir sveikatos priežiūros užsiėmimai.

   Meninį ugdymą įstaigoje padeda užtikrinti meninio ugdymo pedagogas.

   Pagal poreikį ugdytiniams teikiama švietimo pagalba (logopedo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo). 

Vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

 • Socialinė kompetencija;
 • Sveikatos saugojimo kompetencija;
 • Pažinimo kompetencija; 
 • Komunikavimo kompetencija; 
 • Meninė kompetencija.

Siekiant padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasie­kimų aprašą (2014), pedagogai vadovaujasi Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ . Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialogi­nėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Medžiaga parengta ir išleista įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“. Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra. 2021 m.

Rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ su­daro:

 1. Vadovas pedagogui.
 2. Knygelė vaikams iki šešerių metų „Pakylėta kasdienybė“.
 3. Knygelių rinkinys vaikams iki trejų metų. Jį sudaro 8 knygelės: Judantys laiptai„Aš“ pasaulisSmėlio dėžėKalbos spintelėAtradimų takelisKorysPuo­dų orkestrasMedžiagų dialogai.
 4. Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų. Jį sudaro 10 kny­gelių: Judantis pasaulis, „Aš“ – matomas ir nematomas, Kalbos ir knygos gelmė, Žaliasis pieštukas, Energijos upė, Dėlionių kilimas, Pasaulis be sienų, Kūrybiniai dialogai, Mokymosi veidrodis, Realybių žaismė.
 5. Priedai knygelėms: Judantys laiptai, „Aš“ pasaulis, Korys, „Aš“ – matomas ir nematomas, Žaliasis pieštukas, Mokymosi veidrodis, Realybių žaismė.
 6. Priedai knygelėms.

Kviečiame žiūrėti rekomendacijų pristatymo renginio vaizdo įrašą.

 

Su ikimokyklinio amžiaus vaikais dirba:

 • Mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė, Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė; vyr. mokytojos Živilė Stonkutė, Neringa Purlionienė, Edita Žalpytė, Audronė Milaknienė,Ilona Maksevičienė, Danutė Stugytė; mokytojos Jurgita Danielaitienė, Rūta Aluzienė, Virginija Žukauskienė.
 • Vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė;
 • Neformaliojo ugdymo mokytoja Kristina Gotautienė;
 • Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Enrika Vaznienė;
 • Vyr. logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė;
 • Mokytojo padėjėjos Ingrida Rupšytė ir Vida Vaičiulienė.

 

Organizuojamas papildomas ugdymas (būreliai):

 • Vokalo studija – vadovė Odeta Stučinskienė;
 • Ankstyvoji robotika – Daiva Samuilienė;
 • Anglų kalba – Lina Dovtartienė.

 

Sveikatą stiprinanti mokykla 

pazymejimas

Tarptautinė prevencinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimochi“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMBLYS.LT programa Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas