Įstaigoje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai. Jų ugdymo rezultatai nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas.

Kompetencijų raidos aprašas

Įstaigoje taip pat vadovaujamasi įvairiomis pažangiomis praktikomis ir teorijomis:

 • Ugdymo procese taikomi gamtosaugos ir etnokultūros ugdymo metodų elementai (etninis ugdymas pagal gaires „Po tėviškės dangum“);
 • M. Montessori ugdymo metodo grupėse vadovaujamsi M. Montessori metodo pagrindais,
 • Sveikatos stiprinimo programų integravimas: (Lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojų parengta sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa „Sveikatos šaltinėlis“ 2024-2028 m.; „Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos“; „Alkoholio, tabako ir kitus psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“);
 • Socialinio emocinio ugdymo plėtra (Socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimochi“; Dramblys.lt programa „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“);
 • Didelis dėmesys skiriamas STEAM inovacijoms – gamtamoksliniam, technologiniam, inžineriniam, matematiniam ir meniniam ugdymuisi;
 • Daug dėmesio skiriama informatinio mąstymo prielaidų plėtojimui;
 • Vadovaujamasi į vaiką orientuoto ugdymo, kontekstinio ugdymosi, tyrinėjimais grindžiamo ugdymosi teorijomis, universalaus dizaino ugdymuisi strategija ir kt.

   Sveikatos stiprinimui, judėjimo poreikio tenkinimui yra organizuojami fizinio lavinimo ir sveikatos priežiūros užsiėmimai.

   Meninį ugdymą įstaigoje padeda užtikrinti meninio ugdymo pedagogas.

   Pagal poreikį ugdytiniams teikiama švietimo pagalba (logopedo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo).

Siekiant užtikrinti kokybišką priešmokyklinį ugdymą mokytojai taip pat vadovaujasi Rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui „Patirčių erdvės“.

Patarimų rinkiniai – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Medžiagą parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (2021).

Rinkinį sudaro penki leidiniai:

1. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams. I knyga. Skirta veikloms grupėje (50 projektų);

2. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams. II knyga. Skirta veikloms lauke (50 projektų);

3. Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje;

4. STEAM priešmokykliniame amžiuje;

5. Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje.

Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo rekomendacijos

Patarimai pedagogams. Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis priešmokyklinio ugdymo pedagogams (2016)

Metodinės rekomendacijos „Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ (2020).

 

Su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirba:

 • Mokytoja metodininkė Daiva Navickienė; mokytojos Indrė Dainutė, Vilija Jaškauskienė.
 • Vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė;
 • Neformaliojo ugdymo mokytoja Kristina Gotautienė;
 • Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Enrika Vaznienė;
 • Vyr. logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė;
 • Mokytojo padėjėjos Ingrida Rupšytė ir Vida Vaičiulienė.

 

Organizuojamas papildomas ugdymas (būreliai):

 • Vokalo studija – vadovė Odeta Stučinskienė;
 • Ankstyvoji robotika – Daiva Samuilienė;
 • Anglų kalba – Lina Dovtartienė.