Naujienos

PROBLEMA:

Mokslininkai pastebi, kad šeima ne visada pajėgi užtikrinti kokybišką vaikų ugdymo kokybę. Ikimokyklinio ugdymo institucijose vaikai, ugdydamiesi pagrindines socialines ir emocines savimonės, socialinės atsakomybės, savitvardos, bendravimo įgūdžių ir atsakingų sprendimų priėmimo kompetencijas, vėliau pasiekia didesnės sėkmės  gyvenime.

Tėvų poreikiai, norai, pageidavimai, kaip turi būti ugdomi vaikai, kinta ir turiniu, ir forma, nes keičiasi tėvų užimtumo rinka ir pats šeimos modelis. Vaikų ugdymu pradeda domėtis abu tėvai, tuo papildydami šeimos reikalavimus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turiniui.

Teikiamų ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės negalima apibūdinti vienareikšmiškai. Norisi išanalizuoti, kiek ugdymo paslaugos ir jų kokybė atliepia tėvų poreikius.

 

TIKSLAS:

Išanalizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio ir jo įgyvendinimo kokybę, atskleisti kokybę sąlygojančius veiksnius apklausiant ugdytinių tėvus.

 

NAGRINĖTI KLAUSIMAI:

 • Ar įstaigoje, kurią lanko Jūsų vaikas, garantuojamas geras ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas?
 • Ar pedagogai tinkamai ir laiku informuoja Jus apie vaiko ugdymą įstaigoje, jo daromą pažangą?
 • Ar įstaigoje dirbantys pedagogai yra kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios užtikrina kokybišką vaiko ugdymą (si)?
 • Kas labiausiai atspindi  kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą?
 • Atskirų ugdymo  įstaigos veiklos aspektų vertinimas.
 • Atskirų institucinio ugdymo sričių kokybės vertinimas.
 • Kokių pokyčių tikisi tėvai, ar patenkinami jų poreikiai?

 

IŠVADOS:

Apibendrinus tyrimo rezultatus, paaiškėjo Šiaulių r. Kuršėnų l/d „Nykštukas“ tėvų požiūris į ugdymo turinio įgyvendinimo kokybę įstaigoje.

 1. Didžioji dalis tėvų mano ir yra įsitikinę, kad įstaigoje garantuojamas geras ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas.
 2. Daugumą tėvų tenkina ikimokyklinio ugdymo įstaigose gaunama informacija apie įstaigos veiklą bei apie vaikų ugdymą (si) ir daromą pažangą. Galima daryti prielaidą, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigoje skiriamas pakankamas dėmesys tėvų informavimui apie vaiko ugdymą, jo daromą pažangą, kad veikia tėvų informavimo sistemos, kurios daugeliu atvejų užtikrina savalaikį, tikslų ir išsamų informacijos suteikimą tėvams.
 3. Tėvai pasitiki ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančiais pedagogais. Jie teigiamai vertina turimas pedagogų žinias ir gebėjimus.
 4. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma tėvų įsitikinę, kad labiausiai kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atspindi geri vaiko pasiekimai t. y. nuolat daroma pažanga, brandumas mokyklai. Kaip svarbūs teiginiai, galintys atspindėti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą tėvų nuomone yra ir vaiko savijauta ir noras eiti į grupę, įdomus, įvairus gyvenimas grupėje bei vaiką mylinti, maloni, rūpestinga auklėtoja.
 5. Tėvai vertino ir atskirų institucinio ugdymo sričių kokybę. Pagal svarbą tėvams prioritetas yra vaiko socialinių įgūdžių  ir pažinimo kompetencijos ugdymas. Kitos kompetencijos pagal svarbą tėvams skiriasi nežymiu santykiu. Tėvams mažiausiai svarbus yra tautinis ugdymas.

 

REKOMENDACIJOS:

 1. Skirti didesnį dėmesį vaikų tautiškumo ir sveikatos kompetencijos ugdymui.
 2. Prisiimti asmeninę atsakomybę už ugdymo kokybę įstaigoje, aktyviai domėtis šiuolaikinėmis ugdymo aktualijomis, nuolat išbandyti ir taikyti naujus ugdymo būdus.
 3. Nuolat inicijuoti  tėvų dalyvavimą vaiko ugdymo procese įstaigoje, kaip potencialiems ugdymo kokybės siekių partneriams.

 

Tyrimą parengė ir atliko auklėtoja metodininkė L. Mickevičienė